دكتر امير رضا معتبر پس از اخذ مدرک بورد جراحی عمومی و سال ها انجام اعمال جراحی متعدد تحصيلات خود را در رشته جراحی پلاستيک ادامه داده و موفق به اخذ مدرک بورد فوق تخصصی در رشته جراحی پلاستيک زيبايی و ترميمی با رتبه برتر از دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی گرديده است .

در طی دوره سه ساله در بيمارستان های پانزده خرداد ، مدرس و بیمارستان مفيد تهران مهارت و تسلط كافی در درمان بيماران نيازمند به اعمال جراحی ترميمی و پلاستيک را يافته است .

قسمتی از اعمال جراحی وی اختصاص به درمان اسكارهای ناشی از سوختگی و تروما ، ناهنجاری های مادرزادی جمجمه و صورت ، اعمال جراحی شكاف  كام و شکاف لب ، ترميم اعصاب محيطی و همچنين اعمال جراحی ميكروسكوپيک دارد .

نياز روز افزون به اعمال جراحی زيبايی باعث گرديده كه پروسيجرهای مربوط به جراحی زيبايی صورت ، جراحی زیبایی پستان ، جراحی زیبایی شكم ، جراحی زیبایی بدن ، کاشت مو و اصلاح آثار ناشی از كاهش وزن شديد و قابل توجه ، در كانون توجه وی قرار گيرد و جديدترين متد های درمانی روز دنيا را بكار برد .

در حقيقت دکتر امیر رضا معتبر ، آميخته ای از علم روز و هنر را در غالب يک برنامه درمانی با حداقل عوارض و هزينه مناسب به بيماران عزیز ارائه می دهد .

مقالات علمی و پژوهشی متعدد از وی در مجلات پزشكی انگليسی و فارسی به چاپ رسيده است كه فهرست مقالات در دسترس علاقه مندان می باشد .

 bacteria_13-512    مقالات   :


•     Epidermal Inclusion Cysts Of The Breast: Case Report

•     Primary Liposarcoma Of Liver A Case Report & Review Of The Literature

•     Reintroducing Latissimus-Rib Free flap as a long bone substitute in reconstruction of the lower extremity injuries

•     Epidemiological and clinical profile of pediatric burn in Iran ,Tehran     2005-2008 :Prediction of Mortality in Pediatric Burn Injuries: R-Baux Score to Be Applied in Children (Pediatrics-Baux Score)

•     Epitelioide Sarcoma In Patient With Inguinal Hernia Manifestation: Case Report

•     Cross Sectional Study Of 205 Patients With Industial Injuries

•     Assessment The Accuracy Of Fine Needle Aspiration In Palpable Breast Masses

•     Assessment The Outcomes Of Ligasure And Clamp & Tie Methods In Thyroidectomy

•     Combined anthropometry and photoanalysis of nose in rhinoplasty patients

•     Giant Condyloma Acuminatum of Vulva Frustrating Treatment Challenge

•     Assessment The Effects Of Human Amniotic Membrane On Cartilage Graft Architecture And Survival –Animal Study

Call Now
Directions